Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası (“Gizlilik Politikası”), www.papirus.ai alan adlı web sitesini (“Web Sitesi”) ziyaret eden kullanıcıların (“Kullanıcı”) verdiği kişisel bilgilerle ilgili PD Yazılım  Tic. A.Ş. (“Papirus AI”) vizyon ve politikalarını içermektedir. Papirus AI, edindiği veya sakladığı bilgilerin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki şartlar çerçevesinde taahhüt etmektedir.

1) Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

İşbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen taahhütler, sadece Papirus AI ile Web Sitesi aracılığıyla paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Web Sitesi’nde linki verilen/verilecek web sitelerinin kendi gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup, bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan Papirus AI hiçbir surette sorumlu değildir.

2) Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın Değiştirilmesi

Papirus AI, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için bu Gizlilik Politikası’nda önceden haber vermeksizin gerekli değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı değiştirmeye karar verilmesi halinde, değişen politika Web Sitesi üzerinde ilan edilecektir.

3) Kişisel Verilerin Korunması

Papirus AI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin kanun ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermektedir.

Kişisel verileriniz, Papirus AI tarafından, sipariş formları ile benzeri formlar ve ekleri, çağrı merkezleri, yazılı iletişim kanalları, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden hem elektronik hem de fiziki olarak toplanmaktadır. Papirus AI, Kullanıcı’lara ait e-posta adresleri, isim ve soy isimleri, T.C. kimlik numaraları, kimlik bilgilerini, adresler veya telefon numaraları gibi kişisel verilerin yanında, internet sitesi üzerinden, IP adresi, kullanım ile ilgili başlangıç ve bitiş bilgileri ile kullanımının türü ve kapsamı ve tarayıcının ve işletim sisteminin türünü de kaydetmektedir.

Papirus AI tarafından toplanan kişisel verileriniz;

  • Papirus AI ürün ve/veya hizmetlerinin satın alınması ile,
  • Papirus AI’e ürün veya hizmet sunulması halinde,
  • Papirus AI ile herhangi bir vasıta ile iletişime geçildiğinde,
  • Pazarlamaya yönelik gönderilen ticari elektronik iletilerin alınması talep veya tercih edildiğinde,
  • Papirus AI’e iş başvurusu yapıldığında ve/veya Papirus AI’de çalışmaya başlandığında,
  • Papirus AI tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlarımıza katılım halinde ve
  • Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi durumunda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları titizlikle gözetilerek işlenecek, söz konusu kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın alınmasının zorunlu olduğu durumlarda söz konusu rıza alınmadan kişisel verileriniz işlenmeyecektir.

Kişisel verilerinizin Papirus AI tarafından işlenme amaçları şunlardır:

Papirus AI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve icrası (bu kapsamda; müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerle ilgili pazar araştırma ve pazarlama faaliyet ve süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası), Papirus AI tarafından Web Sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerde kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iletişim sağlamak amacıyla kimlik bilgilerinizin kaydedilmesi, Papirus AI tarafından elektronik veya fiziki ortamda söz konusu mal ve hizmetlerin sunumuna ilişkin tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,  Papirus AI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmaya yönelik çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi (Bu kapsamda; ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, müşteri talep ve şikâyetlerinin takibi, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi), Papirus AI’in ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi (Bu kapsamda; denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, faaliyetlerin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, operasyonların güvenliğinin temini, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi), Papirus AI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, (bu kapsamda; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası), Papirus AI’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası (bu kapsamda; iş ortakları, franchise alanlar, üreticiler, bayiler ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, iş ortakları üreticiler, ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi).

Kişisel verileriniz Papirus AI tarafından verilen hizmetler kapsamında, sigorta şirketleri, yazılım firmaları, yurtdışı ve yurtiçi banka ve finans kuruluşları, lisanslı ödeme kuruluşları, verilerin bulut ve benzeri ortamlarda tutulması ve korunması için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, sunucu hizmeti alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, ticari elektronik ileti gönderilmesi için hizmet alınan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), reklam ve iletişim ajansları, Papirus AI in pay sahipleri, bağlı bulunduğu grup veya grupların diğer şirketleri, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri de dâhil olmak üzere Papirus AI’in yurtiçi ve yurtdışındaki iş ve çözüm ortaklarıyla, bunların faaliyetleri kapsamında kullanacakları bilgilerle sınırlı olmak kaydıyla paylaşılmaktadır. Papirus AI ayrıca kişisel verilerinizi yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli, idari ya da resmi sair makamlarla da paylaşmaktadır. Söz konusu veri paylaşımlarıyla; hizmetlerimizin güvenli bir şekilde, kesintisiz olarak ve üstün kalitede sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Papirus AI, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileri, Türkiye’de işleyerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, KVKK’da öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak bulut bilişim teknolojisi aracılığı ile yurt dışına da aktarmaktadır.

Web Sitesi’nin ve platformların geliştirilmesi, müşterilerin ve kullanıcıların tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan ve işbu Politika’da belirtilen hizmet sağlayıcılar ile çalışıyoruz. İlgili hizmet sağlayıcıların kişisel verileri işleme politikaları bakımından Papirus AI’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığından, söz konusu hizmet sağlayıcıların politikalarını da incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

Papirus AI, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler yalnızca Papirus AI faaliyetleri kapsamında toplanacak, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Papirus AI’e başvurarak; (i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme ve (ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Papirus AI nezdinde tutulan kişisel verilerinizin güncellenmesi, düzeltilmesi ve kişisel verilerinizle ilgili diğer her türlü soru, talep ve görüşleriniz için [email protected] adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Papirus AI talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Papirus AI’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

4) Çerezler

Web Sitesi’nde, istatistik amaçlı AdWords ve double-click-Cookies (çerez) kullanılmaktadır Eğer bu araçların kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızdan ayarlayarak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak bu durumda Web Sitesi’ndeki tüm işlevleri tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Aynı zamanda Web Sitesi’nde, Google Inc.’a (“Google”) ait bir analiz hizmeti olan Google Analytics  de kullanılmaktadır. Google Analytics ise “tanımlama bilgileri”, yani bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesinin tarafınızdan kullanılmasının analiz edilmesini sağlayan metin dosyaları kullanmaktadır. Web Sitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak tanımlama bilgileri tarafından oluşturulan bilgiler, Google’ın ABD’deki bir sunucusuna iletilir ve burada saklanır. Bu internet sitesinin işletmecisinin verdiği talimat üzerine Google, kullanımınızı değerlendirmek ve bağlantılı hizmetler sağlayabilmek için raporlar hazırlamak üzere bu bilgiyi kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan iletilen IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Bu tanımlama bilgilerinin saklanmasını istemiyorsanız, tarayıcınızda buna uygun ayar yapabilirsiniz.

Üçüncü taraf çerezleri ve kendi çerezlerimiz, Web Sitesi’nde kişiselleştirilmiş reklamların tarafınıza sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Buna “tekrar hedefleme” denilmekte olup Web Sitesi’nde gezindiğiniz sayfaları, görüntülediğiniz ürünleri ve size gösterilen reklam alanı (banner) çalışmalarına tıklamalarınızı baz almayı amaçlar. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların üçüncü taraf internet sitelerindekileri de içerecek şekilde çevrimiçi (online) reklamlar gösterildikten sonra Web Sitesi’ne nasıl etkileşime geçtiğini görebilmek için çevrimiçi (online) pazarlama kampanyalarımızın bir parçası olarak kullanıyoruz. İstediğiniz zaman tarayıcınızdan bu çerezleri silebilirsiniz.

Kullanıcı’nın Papirus AIin kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile Web Sitesi’nin belirli sayfalarında karşılaşması durumunda, Papirus AI’in, bu tür çerezlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5) Ticari Elektronik İleti Gönderimi

Kullanıcı’nın, kendisine Papirus AI tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş olması halinde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Kullanıcı’ya Papirus AI ile ilgili olarak tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yapılması için, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi iletişim araçları kullanılarak ticari elektronik ileti gönderilebilecektir.

Kullanıcı tarafından onaylanmaması halinde Papirus AI Kullanıcı’ya, bu tür içerikli herhangi bir ileti göndermemektedir. Kullanıcı, Papirus AI tarafından gönderilen iletileri almak istememesi halinde, ticari elektronik ileti almayı reddetme hakkını kullanarak her zaman Papirus AI’in ileti listesinden çıkabilme hakkına sahiptir.